Get Premium Access
Info

The Adam Carolla Show

Welcome to the Adam Carolla Podcast! The new home for the rantings and ravings of Adam Carolla, and with Bald Bryan on sound effects. Check it out Adam hangs out with some his pals, like: Larry Miller, David Allen Grier, Dr. Drew Pinksy, Dana Gould, Doug Benson, and many, many more.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts Premium Podcasts
2022
June
May
April
March
February
January


2021
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2020
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2019
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2015
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2014
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2013
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2012
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2011
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2010
December
November
October
September
August
July
May
April
March
February
January


2009
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Premium Episodes
Now displaying: Page 1

Click Here for Take a Knee Episodes

In addition to the latest 20 episodes for FREE you can now dig into the Adam Carolla Archives. Listen to any show going back to the first podcast on February 23, 2009. Pricing guidelines below. Any Mylibsyn subscription plan allows access to the ENTIRE back catalog. Get it on with some classic Carolla.
$3.99 for a recurring 30 day subscription
$19.99 for a recurring 6 month subscription
$34.99 for a recurring 12 month subscription

Jul 2, 2013

Julie Samuels chats with Adam about fighting against patent trolls. Mark Geragos also calls in to discuss the Zimmerman trial, and Alison reads a news story about Jessica Simpson’s baby.

4 Comments
 • almost nine years ago
  Rishanthi
  Friderikusz Se1ndor: - Az fajse1gok az elfogott gare1zde1kra kime9rhető bf6rtf6ne9veket tale1lgatje1k, e9s a ske1le1juk e1lledtf3lag 12 e9vig tejerd. Milyen ve1dpontokat latolgat a bfcntető joge1sz e9s mire alapozva?Beje1tsze1s - a tfcntete9srőlFriderikusz Se1ndor: - Helyzetke9p, okok e9s kf6vetkezme9nyek. Mit gondol fajabb he1rom e9rtelmise9gi, akik kfclf6nbf6ző ne9zőpontbf3l szemle9lik a heti eseme9nyeket? Ma este velfcnk Szile1gyi c1kos essze9ista, Vekerdy Tame1s pszicholf3gus e9s Kire1ly Jfalia kf6zgazde1sz.- d6nf6k az ATV műsore1t le1tje1k. Ez itt a Friderikusz Most, esti kf6ze9leti politikai műsor Budapestről. Friderikusz Se1ndor kf6vetkezik.Mv.: - Jf3 este9t kedve1nok. A rendőrse9g az első napi be9nultse1g ute1n le1thatf3an elsze1nta mage1t arra, hogy ve9get vet az e9jszakai pusztedte1soknak. Azok mellett, akiket az f6sszecsape1sokban fogtak el, vagy sze1z nyomozf3 keresi a tf6bbi, eddig csak re9szben azonosedtott vande1lt. Ke9rde9s, hogyha a tf6rve9ny ele9 kell e1llniuk, mivel ve1dolje1k majd őket. Be1r, ma me1r ke9t fiatal fcgye9ben edte9letet is hozott a pesti kf6zponti kerfcleti bedrf3se1g, akiket kedden e9jjel vettek őrizetbe Budapesten. 12 ezer forintos perkf6ltse9g megfizete9se mellett he1rom nap elze1re1sra edte9lte9k őket, e9s mivel ezt az időt me1r letf6ltf6tte9k, szabadon te1vozhattak ma a bedrf3se1grf3l. Most, ahogy eddig minden nap a he9ten tekintsfck e1t mi tf6rte9nt tegnap f3ta, azaz mit tudunk az elmfalt 24 f3ra eseme9nyeiről. A mfalt e9jjel a Nagykf6rfaton, a Nyugati te9ren, az Oktogonne1l e9s a Terror He1za Mfazeum kf6rnye9ke9n voltak zavarge1sok, 55 embert vettek őrizetbe, 18 megse9rfclt, egyikfck sem rendőr. A gare1zde1lkodf3k eddig tf6bb mint 150 millif3 forintos ke1rt okoztak az e1llamnak e9s a főve1rosnak. Tegnap este bombariadf3 volt a Hedr Te9ve9ben, a Magyar Televedzif3ban, reggel a Keleti pe1lyaudvaron, de9lute1n pedig az Oktate1si Miniszte9riumban, de robbanf3szerkezetet sehol sem tale1ltak. A Kossuth te9ri demonstre1lf3k fagy df6ntf6ttek, kfcldf6ttse9get menesztenek az e1llamfőhf6z. Sf3lyom Le1szlf3hoz azonban me9g nem e9rkezett hivatalos e9rtesedte9s arrf3l, hogy a demonstre1lf3k tale1lkozni akarnak vele. A miniszterelnf6k reggel f6tpe1rti egyeztete9st kezdeme9nyezett. A de9lute1ni tale1lkozf3ra a Fidesz e9s a KDNP nem ment el. Gyurcse1ny Ferenc isme9t kf6zf6lte, nem mond le, nem alakedtja e1t a korme1nye1t, e9s nem ve1ltoztat stabilize1cif3s programje1n. A Fidesz elhalasztotta szombatra tervezett nagygyűle9se9t, amelyet csak az f6nkorme1nyzati ve1laszte1sok ute1n tartanak meg. Az ellenze9ki pe1rt e1lledtja, robbante1sos mere9nyletek előke9szfcleteiről kaptak informe1cif3t. Orbe1n Viktor az e1ltala szorgalmazott faj szake9rtői korme1ny megalakedte1sa ute1n előre hozott ve1laszte1sokat tartana. A Fitch Rating az eddigi stabilrf3l negatedvra rontotta Magyarorsze1g adf3skocke1zati besorole1se1t, mert fagy le1tja, hogy a tfcntete9sek hate1se1ra felhedgulhat a korme1ny reformprogramja, edgy me1r mindhe1rom nagy hitelminősedtőne9l negatedv a magyar adf3soszte1lyzat kile1te1sa. A Reuters he9tfőn 25 be1zispontos jegybanki alapkamatemele9st valf3szednűsedtett. A forint a kf6rfclme9nyekhez ke9pest stabilan tartja mage1t, de kisse9 gyengfcl, a tőzsde pedig folyamatos csf6kkene9ssel reage1l. A Financial Times fagy ve9li, a jelenlegi helyzetben gazdase1gpolitikai szempontbf3l Gyurcse1ny Ferenc marade1sa a legjobb ve1laszte1s. A kfclff6ldi elemzők egy re9sze elhfazf3df3 ve1lse1gra sze1medt. A CNN amerikai hedrtelevedzif3 kommente1rje1ban megmosolyogtatf3an naedvnak nevezi a magyarokat, mert szerintfck a felhe1borode1s me9rte9ke azt jelzi, hogy a magyarok eddig elhitte9k, amit a Gyurcse1ny-korme1ny mondott, medg az amerikaiak me1r re9gen szembesfcltek azzal, hogy me9g az elnf6kf6k is hazudnak a szavazatok megszerze9se e9rdeke9ben. He1t itt tartunk most csfctf6rtf6kf6n este. Ezek ute1n pedig első vende9gemet kapcsoljuk, aki Tf3th Mihe1ly bfcntetőjoge1sz. Az eddigi vagy ke9tsze1z őrizetbeve9telhez, ple1ne a te9ve9ben le1tottakhoz ke9pest ugye meglepő, hogy az első gyorsedtott bedrf3se1gi elje1re1s ke9t tizene9ves ellen indult, akik e1lledtf3lag egy buszon hangoskodtak, meg cigarette1ztak, e9s mint hedrlik, fe9lelmet keltettek a buszon utazf3 tf6bbiekben. Az lehet a magyare1zata annak, hogy velfck kezdte9k a bedrf3se1gi elje1re1st, hogy az f6ve9k a legegyszerűbb eset, me1rmint eze9 a ke9t fiatale9?Tf3th Mihe1ly - Lehetse9ges, hogy erről van szf3. Ez egy kf6nnyen megedte9lhető fcgynek tűnt, e9s el is gondolkoztam azon, hogy tale1n nem korai-e me9g a bfcntetőjogi kf6vetkeztete9sek levone1sa. Prognosztize1le1sa, hogy milyen bűncselekme9nyek e9s milyen bfcntete9sek mege1llapedte1sa ve1rhatf3. Hiszen me9g folynak a kihallgate1sok, a szeme9lyes felelősse9g fcgye9t prf3be1lje1k egyenke9nt tiszte1zni, e9s me9g egy csomf3 embert keresnek is. Azte1n me9gis arra jutottam, hogy nem korai erről besze9lni, mert szokatlanul sfalyos e9s az embert okkal megre1zf3 cselekme9nyek tf6rte9ntek az előző napokban, amelyeknek joge1llamban sfalyos kf6vetkezme9nye is kell, hogy legyen. c9s hogyha besze9lfcnk ezekről, amelyek esete9ben sokszor az az ember benyome1sa, hogy azok sincsenek vele tiszte1ba, hogy mi a te9tje a dolognak, akik ebbe re9szt vesznek, ha besze9lfcnk ezekről, akkor tale1n, ha ne9he1ny embert is meggondole1sra ke9sztethetfcnk, mert sze1molnak azzal, hogy mi lehet a tettfck kf6vetkezme9nye, akkor me1r e9rdemes volt ezt egye1ltale1n felvetni.Mv: - Igen, be1r az embernek az a benyome1sa, hogy igen szege9nyes a magyar bfcntető tf6rve9nykf6nyv, a jf3zan eszfcnk, ugye azt mondja, hogy a televedzif3k tudf3sedte1saiba, kfclf6nfe9le sfalyfa bűncselekme9nyeket le1tunk, ehhez ke9pest eddig legfeljebb rendbonte1srf3l, gare1zdase1grf3l, ronge1le1srf3l e9s tale1n hivatalos szeme9ly elleni erőszakrf3l besze9ltek. d6n mife9le bfcntetendő magatarte1sokat le1tott megvalf3sulni, mondjunk he9tfőn este a Magyar Televedzif3 Sze9khe1za előtt, majd kedden este a Blaha Lujza te9ren. Pe9lde1ul mondok egyet. Ha valaki autf3kat gyfajt fel, az egyszerű ronge1le1snak sze1medt?Tf3th Mihe1ly: - B
 • almost nine years ago
  Madoka
  that, I have to ask why Ben Fulford gets any mileage wvatsoeher. I've seen a few of his videos-my personal fave is his Dave Rockefeller interview-and I always feel like I'm either looking at a complete conman or the epitome of gullibility.In the Rockefeller interview, Ben mentions meeting a member of a secret society. He then produces their two secret society "booklets."Alas, no decoder ring was included,but he does mention meeting a ninja who was wearing "a special ninja ring." Maybe this had a decoder function.He also talks about issuing an "ultimatum to Mr. R., who responds by unleashing an earthquake under a Japanese nuclear reactor. Ben explains that he didn't "retaliate" because Rockefeller "controls many instruments of death," & Ben was afraid that if he retaliated Rockefeller would "trigger WW3."One favorite bit involves Ben explaining how he could have had Rockefeller brought to him "tied up with a vibrator up his a__."Another fav involves Ben relating how his ninja bodyguard offers to make Ben "the Ultraman of the United Nations." Ben says this voice-over style while a photo of Ben & his ninja bodyguard stand in front of a wall with a photo of Ultraman & a photo of the UN seal taped to the wall.Seriously, Ben couldn't have made himself look like a bigger crackpot if he'd have actually set out with that in mind.Having recently found out, through a cop acquaintance, that a widely popular sex club exists in an unmarked warehouse out here in rural Pennsylvania, where sizable numbers of quite successful career folk let their hair down every weekend in all manner kinky sex games, I think the sex angle will probably prove correct.& really, so what if it does? The guy was an adult. This is only shocking if one buys into the Puritan Christian religious ethos that makes sex sinful and, coincidentally, sells so well here in the land of the theoretically free.Really, could this be any more childish? Like everyone clucking their tongues & tittering at Dave's fate all over the internet haven't, at quite a few points in their lives, "made the scene with a magazine," as Tom Waits would say.I would say that Dave's end was a bit on the dumb side though. You'd think these auto-asphyxia folk would have developed some kind of fail-safe protocol to keep themselves from expiring with their willies in their hands. http://bnslapwaglk.com [url=http://dzvsqffhxee.com]dzvsqffhxee[/url] [link=http://iltiptvuj.com]iltiptvuj[/link]
 • almost nine years ago
  Rohit
  Such a deep anrwse! GD&RVVF
 • almost nine years ago
  Cybele
  David ArmitageApril 23, 2013 Good article Jeremy. I think most poplee who post quotes from founding fathers would be startled by what they would learn if they did indeed studied the period when our country was being formed. It is my understanding that early on, during their time together in France, Adams and Jefferson were very good friends and Jefferson spent much time in the Adams home. Then they each went their separate ways politically causing great strain on the relationship. In the last years they did renew their correspondence and made an attempt at reconciliation. One of the things that always amazes me was how nasty the politics was back then. The publications of the various parties did not seem to have any limits on what they would say. Most poplee seem to think that is a new invention of our times.Keep up the good work man!
Adding comments is not available at this time.